คือคนในความทรงจำ ภาณุ มณีวัฒนกุล

ISBN:

Published:

Paperback

140 pages


Description

คือคนในความทรงจำ  by  ภาณุ มณีวัฒนกุล

คือคนในความทรงจำ by ภาณุ มณีวัฒนกุล
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, RTF | 140 pages | ISBN: | 10.71 Mb

หนังสือเลมนีจะมาบอกเลาใหคุณรูถึงเสียวชีวิตของคนทีผูเขียนไดพบพานจากการเดินทาง ไมวาจะเปนเมืองกันดารในอินเดีย, เกาะหางออกไปจากผืนดินของออสเตรเลีย, โมรอกโค และรวม ทังซอกมุมตางๆในเมืองไทยทีไมเคยบันทึกไวในหนังสือเลมไหนมากอน ถายทอดดวยสำนวนภาษาทีอานงาย พรMoreหนังสือเล่มนี้จะมาบอกเล่าให้คุณรู้ถึงเสี้ยวชีวิตของคนที่ผู้เขียนได้พบพานจากการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นเมืองกันดารในอินเดีย, เกาะห่างออกไปจากผืนดินของออสเตรเลีย, โมร็อกโค และรวม ทั้งซอกมุมต่างๆในเมืองไทยที่ไม่เคยบันทึกไว้ในหนังสือเล่มไหนมาก่อน ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาที่อ่านง่าย พร้อมภาพประกอบสวยงามตลอดทั้งเล่ม และยังแฝงไว้ด้วยแง่คิดดีๆ เอาให้คิดคำนึงถึงความแตกต่างที่น่าชื่นชมบนโลกใบนี้อีกด้วยEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "คือคนในความทรงจำ":


sliwczynski.pl

©2009-2015 | DMCA | Contact us